Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie  Spoločenstvo modlitby za Domček v KE

Mesačné modlitbové stretnutia v Košiciach.

Život s Bohom a v Bohu.

Sme povolaní objaviť podstatu vlastného života, kým sme a kam ideme. Každý z nás má síce svoju cestu, ale jej zavŕšenie je v Bohu. Sme v škole Božej lásky, ktorá nás učí múdro a naplno žiť. Najlepšou žiačkou vyvolenou Bohom bola a je Milostiplná. Už ako mladé dievča mala tak hlboký vzťah s Bohom, že zachytila jeho jemný hlas a prijala naplno Boží plán s jej životom. Boh vstúpil do jej srdca celou svojou silou a láskou, aby ju premenil na svoj chrám. Rozhodol sa v nej prebývať, aby ho ona mohla odovzdať tomuto svetu. Keď sa Slovo stalo telom v mladej dievčine, nebeskí anjeli zajasali od radosti. Konečne bude človek vykúpený a oslobodený od hriechov, aby sa mohol k nám pripojiť v nebi. Anjeli túžia mať s ľuďmi spoločenstvo svätých.

Cieľom týchto stretnutí je zjednocovať a obohacovať. Chceme ďakovať za prijaté milosti a vyprosovať požehnanie pre všetky podujatia zamerané na úctu k životu, na mládež a na rodiny. Chceme čerpať z bohatstva Katolíckej cirkvi, preto modlitbové stretnutia sú postavené na troch pilieroch:

Nebeská matka a jej život s Bohom,
Božie slovo živé a účinné, ktoré mení ľudské srdce,
Eucharistia - adorácia Živého Boha vo sviatosti lásky a jednoty.

Zvolávanie:

Začíname modlitbou svätého ruženca, ktorá je kresťanskou meditáciou. Uvažovaním nad ružencovými tajomstvami vstupujeme do vzťahu človeka s Bohom. Udalosti Ježišovho života sa stávajú našimi udalosťami s Ním. Tok myšlienok prúdi Zdravasmi ako voda korytom rieky. „Per Mariam ad Jesum - Cez Máriu k Ježišovi“. Mária nám pomáha budovať vzťah s Ním. Ona dala k dispozícii Bohu svoje srdce aj telo a ďalej sa dáva v mariánskych modlitbách ako sprostredkovateľka Božích milostí.  Láska matky je od prirodzenosti jemná, krásna, milujúca, obetavá, materinská... Panna Mária bola vo veľmi úzkom vzťahu s apoštolmi a s nimi  zotrvávala aj vo večeradle. Učí nás počúvať Boha ako ona, byť pripravený dať sa tiež zasiahnuť jeho láskou a nechať sa Ním premeniť. Cez všetky bolesti milujúcich kráčať za ním až do neba. Pravá mariánska úcta vedie k hlbokému vzťahu s Ježišom. Ona je pre nás vzorom viery a lásky i najmocnejšou orodovníčkou.

Vyučovanie:

Božie slovo rozmieňané na drobné do každodenného života nás formuje vidieť svet očami Boha. „Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich“ (1 Sol 2,13). Božie slovo zasiate do našich sŕdc prináša úrodu v našom myslení, slovách a skutkoch. Jeho dotyk  uzdravuje, premieňa a oslobodzuje pre Jeho plány s nami. Sýtenie Božím slovom nás napĺňa radosťou a pokojom. Nech z plnosti srdca rozprávajú naše ústa o Bohu.

Zjednocovanie:

V Eucharistii je živý Boh prítomný v tomto svete pod spôsobom chleba a vína. Je naším pokrmom pre večný život. Adorovať znamená stáť pred Bohom ako Mojžiš a čisto vstúpiť na svätú zem Jeho prítomnosti. V Eucharistii sme s Ním v tej najhlbšej jednote, keď ho pri prijímaní môžeme pociťovať vo svojom vnútri. Jeho láska sa rozlieva v našich srdciach a jeho moc pôsobí. On nás túži naplniť svetlom svojej slávy, aby táto chvíľa s Ním bola svätá, plná Jeho milostí...

Živý Boh konaj svoje dielo, zostaň v nás.  Ty máš moc nad našimi slabosťami, Ty vládni nad nami. Tvoja veleba nech žiari ako slnko na oblohe, ktoré zohreje a dáva život celému svetu. Chceme, Pane, rásť na tvoju chválu a slávu, byť darom pre blížnych a vybrať si cestu svätosti, ktorá vedie k Tebe. Prosíme Ťa, pomôž nám na príhovor Kráľovnej neba i zeme. Amen.

 

Mama sa stará o domácnosť a chystá dôležité a pekné veci. Vyjde z domu a zvoláva deti z dvora aj z ulice, aby prišli zahnať hlad. Dáva na stôl, čo jej bolo dané: pozornosť starostlivého Otca, kúsok milujúceho srdca Syna a požehnané ovocie Ducha - pokoj, radosť a lásku. Všetci sa tešia, že môžu byť spolu ako Rodina.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo