Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť rodín   25.púť rodín  Spätná väzba

Spätná väzba 

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Výchova k zodpovednosti je zložitá.
- Výchova je dlhodobé snaženie, nie sme v tom sami.
- Ktoré prvky vo výchove detí robím správne a čo mám zmeniť, zlepšiť.
- Uvedomila som si, ktoré chyby vo výchove som robila.
- Potrebu viac sa zamerať na vzťah s manželkou.
- Ja sa musím viac venovať manželke a rodine, určiť si priority v živote.
- Naše telo je určené ako dar pre nášho životného partnera.
- Zodpovednosť za deti, za výchovu.
- Aké je dôležité hľadať čas pre manželstvo na budovanie vzťahu.
- Aká dôležitá je láska medzi manželmi pri výchove detí.
- Že nám chýba jednota.
- Som šťastná a vďačná za moju rodinu, za vieru, za Ježiša. Ďakujem z celého srdca za požehnané detičky.
- Aká dôležité je hovoriť deťom pravdu a komunikovať s nimi.
- Aj v dnešnej dobe sa dá žiť v kresťanskej rodine, s kresťanskými hodnotami.
- Láskyplný vzťah manželov je najväčší poklad deťom.
- Dôležitosť manželskej lásky vo výchove.
- Musím svojej rodine ukazovať viac silu modlitby - v zjednotení v modlitbe za úmysel a prosiť Boha, aby som bola ochotnejšia vstupovať do služby.
- Aká dôležité je vychovať svoje deti k zodpovednosti, ktorú sme sami nedostali. Aké ťažké je to, aby sme sa sami k tomu vychovali a tak to mohli odovzdať deťom.
- Uvedomila som si, že mať rodinu je veľký Boží dar, za ktorý som vďačná a môžem aj ja s pomocou Božou vychovať svoje deti k zodpovednosti.
- Zmysel a silu intenzívnej modlitby - zo svedectva.
- Rodina, deti a život je najkrajší dar od Boha.
- Výchova detí začína v manželskej láske.
- Boh chce byť našim veľkým pomocníkom vo výchove a veľa rodín zvláda aj veľa detí, nemusím sa báť prijať, mať aj viac detí.
- Počas svedectva Gorana som si uvedomila, akú veľkú má silu vytrvalá modlitba.
- Žiť bez Božieho požehnania a milosrdenstva je trápenie, už by som nechcela tak žiť.
- Čo všetko sme zanedbali pri výchove našich, teraz už dospelých detí.
- Zo svedectva Gorana - modlitbou sa dá dosiahnuť viac ako kázaním a slovami.
- Byť v službe je vždy požehnanie.
- Boh je s nami v každej situácii, do ktorej sme ho ochotní pustiť, pozvať.
- Túžim plniť Božiu vôľu, ale ju nehľadám (v modlitbe, tichu)
- Naše deti nám nepatria.
- Bohu nie je nič nemožné.
- Uvedomila som si svoje chyby a že len s Bohom sa môžem zmeniť.
- Znovuobjavenie sily modlitby pred sviatosťou. Osobná modlitba za manželské páry - jej veľký význam pre duchovný rast. Že aj keď je už akoby všetko stratené...Vždy je nádej v Bohu...On má všetko riešenie - Goran a Katka
- Úžasnú blízkosť ľudí, ktorí tu prišli a jednotu sŕdc i duší - spoločenstva.
- Ostatní prechádzajú s podobnými problémami ako ja.
- Ako nás Boh používa jeden pre druhého.
- Že všetko a všetci sme v Božích rukách, ak chceme.
- Že Boh musí byť opäť na 1. mieste v mojom živote.
- Moje ľudské obmedzenia, že bez Boha nezmôžem nič.
- Aký dôležitý je vzťah manželov pri výchove detí.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Musím sa na výchovu pripravovať, myslieť dopredu.
- Odpovedať deťom na všetko, čo sa pýtajú a hovoriť im pravdu.
- Chcela by som sa viac rozprávať s deťmi a odpovedať trpezlivo na otázky aj keď som unavená.
- Som rozhodnutý pracovať na zlepšení vzťahu s manželkou, aby som tak zlepšil vzťahy s deťmi a ich osobnosti.
- Viac komunikovať s deťmi.
- Otvorenosť v rozhovore s deťmi.
- Uvoľniť trochu putá, ktorými zväzujem deti.
- Mám sa viac venovať deťom, viac im dôverovať.
- Viac sa modliť za seba a iných.
- Dávať si pozor na správanie a byť viac času s deťmi.
- Viac sa s rodinou modliť.
- Obsah večernej modlitby s deťmi.
- Praktizovať rady. Viac viery v silu mojej modlitby.
- Dať viac slobody deťom.
- Dávať dieťaťu viac úloh, aby si vedelo uvedomovať zodpovednosť.
- Hovoriť pravdu deťom, primeranú veku, neklamať, neodbíjať.
- Pri modlitbe s deťmi, spokojnosť pri ich chybách, usmernenie k pestovaniu cností.
- Viac deťom dať možnosť, aby napravili sami svoju chybu.
- Bez modlitby nejde výchova.
- Začať najprv od seba a príkladom vychovávať k tomu svoje deti.
- Nebyť pasívny vo výchove a vyhľadávať takéto zdroje k prevýchove seba a svojich detí. Živiť svojho ducha Božím duchom. Nikdy nie je neskoro začať žiť svoj nový život. V Bohu nič nie je nemožné. Prijímať Božie volanie.
- Keď budem deťom hovoriť o sexualite, tak budem hlavne hovoriť o krásnom Božom dare.
- Viac všetko odovzdávať Bohu, čo prináša veľký pokoj.
- Viac sa modliť a komunikovať s deťmi a manželom.
- Veľa sa modliť a pracovať na sebe, prosiť Boha za silnú vieru, aby sme mohli svedčiť o tom svojim životom.
- Osobné a vzájomné problémy medzi sebou riešiť rozhovorom medzi nami a nie za prítomnosti detí.
- Vychovať zodpovedné dieťa je možné len s Bohom - cez pravidelnú, vytrvalú modlitbu a sviatostný život.
- Modliť sa a s dôverou prijímať všetky životné situácie. Hľadať Božiu vôľu, napĺňať ju, svedčiť o viere skutkami a prejavovať ju v živote.
- Vychovávať s láskou.
- Venovať každému dieťaťu individuálny prístup, s úsmevom a s láskou.
- Chcieť riešiť problémy, chcieť sa zmeniť, začať sa spolu modliť.
- Pristupovať ku každému dieťaťu individuálne.
- Viac sa modliť.
- Modlitba - zdravý vzťah = zdravá výchova.
- Viac sa venovať deťom, byť im dobrým príkladom do života.
- Slúžiť otvorene, slobodne, horlivo.
- Chcem viac odpúšťať manželovi a byť trpezlivejšia s jeho nedostatkami.
- Zmenu - chuť rásť v láske ku Kristovi a blížnym. Pestovanie väčšej zodpovednosti detí za chod domácnosti - zverovanie im viacerých povinností, hoci ich neurobia tak rýchlo a tak dobre.
- Ešte viac budovať manželský vzťah. Eliminovať svoju urazenosť, hnev, impulzívnosť.
- Uistila som sa, že modlitba v živote veľa zmôže.
- Nebáť sa budúcnosti - prijať, prekonať ťažké.
- Dodržiavať hranice prísnejšie. Byť viac s deťmi.
- Zmeniť postoj k sebe samej, k manželovi, k deťom. Prosiť o veľa lásky pre rodinu a blízkych.
- Byť otvorenejšia v rozhovoroch o sexe a sexualite s deťmi. Budem mať na pamäti, že dieťa si vezme z rozhovoru aj tak len toľko, čo je schopné pochopiť.

3. Môj odkaz:
- Prednáška bola veľmi obohacujúca, taktiež svedectvo bolo silné.
- Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tejto akcii. Tu vždy zažívam, že Boh je živý, reálny.
- Žiť pre Boha sa oplatí.
- To, čo robíte je super. Nikdy sa nevzdávajte.
- Vždy som povzbudená a naplnená takýmto dňom.
- Výborná prednáška, vďaka.
- Vďaka za obe prednášajúce manželské páry. Prednášky boli veľmi obohacujúce.
- Obdivujem vašu aktivitu, mladých aj starších dobrovoľníkov. Vďaka Bohu za vás, aj že ste sa starali o deti.
- Veľmi dobrá úroveň a otvorenosť, konkrétne rady a postupy.
- Ďakujem a modlím sa za vás, aby čím viac rodín žilo čistú lásku.
- Super bola prednáška, veľa si z nej odnášam, ako komunikovať s deťmi, aj ako ich viesť k zodpovednosti.
- Modlitba požehnania manželov počas adorácie bola úžasná.
- Na púti nadobudneme duchovnú silu pre ďalšiu etapu v živote. Vďaka za púte, ktoré sa organizujú.
- Vďaka Bohu za také púte, veľa sa pri nich naplním. Nech vám Boh dá sily v tom pokračovať.
- Vyjadrujem veľkú vďaku Bohu, že drží ochrannú ruku nad týmto dielom, že posilňuje organizátorov, dobrovoľníkov a všetkých...
- Vytrvajte v službe, Pán vás žehnaj a posilňuj. Nech odmenou bude blahorečenie Anky Kolesárovej a požehnaný život vo viere pre všetkých, ktorí sa tu formujú a prichádzajú v dôvere o pomoc do svojho života.
- Ďakujeme za pozvanie a povzbudenie.
- Veľmi dobré prednášky a svedectvo Gorana, že zázraky sa dejú a že je nádej vždy.
- Dielo, ktoré ste začali je povzbudením a milosťou pre mnohé aj skoro rozbité rodiny a manželstvá. Boh vás žehnaj a daj silu na každý dobrý krok.
- Ďakujem za vašu obetavú službu. Má to význam. Poznanie a zdieľanie sú dôležité pre šťastný život.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo